به گزارش مجله فیلم

یکی از قالبهای مستندسازی، مستندهای آرشیوی و برگرفته از تاریخ ایران در دهههای گذشته است که همیشه هم مورد توجه مردم قرار گرفته است. یکی از این مستندها با نام «تاریخ شفاهی ایران» است که از شبکه مستند روی آنتن میرود. این مستند شامل تصاویر دیده نشدهای از تاریخ ایران و انقلاب اسلامی است.

در واقع شبکه مستند با پخش این مجموعه تلاش دارد با هدف آگاهی بخشی به مردم و شناساندن وقایع تاریخی انقلاب اسلامی به صورت صحیح و مستند، امکان تماشای تصاویر آرشیوی
دیده نشده را برای مردم فراهم کند تا از این طریق با واقعیتهای ایران در دهههای گذشته آشنا شوند و به شکل روایی و واقعی صحنهها را ببینند. از بخشهای جالب این مستند پخش تصاویری از جلسه مجلس خبرگان قانون اساسی با حضور شهید مظلوم آیتا… بهشتی است. مسلماً تماشای چنین تصاویری برای مخاطبان دیروز خاطرهانگیز است و خاطرات گذشته را به یاد میآورند. ضمن اینکه نسل جوان هم با فضای دهههای گذشته ایران بیشتر آشنا و متوجه میشوند در آن برهه زمانی چه مباحثی دغدغه و مطالبات مردمی بود و در جلسات خبرگان قانون اساسی مورد بحث و بررسی قرار میگرفت. همین باعث میشود تا جوانان آگاهی بیشتری نسبت به کشور در مقاطع زمانی مختلف داشته باشند و بدانند در طول این سالها چه اتفاقاتی در کشور رخ داده و تا چه میزان مردم در مقابل فشارهای کشورهای غربی ایستادگی کرده تا بتوانند حافظ ایران اسلامی باشند و اجازه ورود بیگانهای را به کشور ندهند.

مسلماً پخش چنین آثاری از شبکه مستند را باید به فال نیک گرفت و اقبال عمومی از پخش این تولیدات نشان میدهد مسئولان شبکه باید در این مسیر با عزم بیشتری گام بردارند تا با پخش تصاویر آرشیوی از مقاطع مختلف ایران هم خاطرات را برای نسل دیروز تداعی کنند و هم اینکه نسل جوان را نسبت به اتفاقات و رویدادهای ایران آگاه کنند تا آنها گرایشی برای دریافت اطلاعات از شبکههای معاند نداشته باشند.

سوگند آرامی- رسانه

گرد آوری : مجله فیلم

مستندهای آرشیوی ارزشمند

مطالب دیگر