به گزارش مجله فیلم


3397728218530356205

چهارشنبه 17 مرداد 1397

عکاس: مصطفی حقگو

دیدار فراکسیون تولید و اشتغال مجلس و رئیس میراث فرهنگی با رئیس رسانه ملی

دیدار اعضای فراکسیون تولید و اشتغال مجلس و رئیس میراث فرهنگی با رئیس رسانه ملی

گرد آوری : مجله فیلم

دیدار فراکسیون تولید و اشتغال مجلس و رئیس میراث فرهنگی با رئیس رسانه ملی

مطالب دیگر